حساب هایی که از آسیا افتتاح و وریفای می شوند:

  • سه حساب وریفای شده پی پال پریمیر از یکی از کشور های آسیایی 240000 تومان
  • پنج حساب وریفای شده پی پال پریمیر از یکی از کشور های آسیایی 350000 تومان
  • هفت حساب وریفای شده پی پال پریمیر از یکی از کشور های آسیایی 420000 تومان
  • ده حساب وریفای شده پی پال پریمیر از یکی از کشور های آسیایی 500000 تومان

 

حساب هایی که از اروپا (لهستان) افتتاح و وریفای می شوند:

دوستان عزیز برای اینکه خودشان شخصا به پنل بانکی حساب های بانکی دسترسی داشته باشند و پنل ها به نام خودتان افتتاح شود می توانند هر کدام از موارد زیر را که نیاز دارند تهیه کنند. لازم به ذکر است هر پنل بانکی امکان دسترسی به حداقل یک حساب بانکی و یک ویزا کارت و حداکثر ده حساب بانکی و ده ویزا کارت می دهد.

 

  • يك پی پال وریفای شده و يك حساب بانكي با يك پنل منحصر به فرد جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي قيمت 195000 تومان.
  • سه پی پال وریفای شده و سه حساب بانكي با يك پنل جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي. قيمت: 245000 تومان
  • پنج پی پال وریفای شده و پنج حساب بانكي با يك پنل جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي. قيمت: 295000 تومان
  • هفت پی پال وریفای شده و هفت حساب بانكي با يك پنل جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي. قيمت: 345000 تومان
  • نه پی پال وریفای شده و نه حساب بانكي با يك پنل جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي. قيمت: 395000 تومان
  • ده پی پال وریفای شده و ده حساب بانكي با يك پنل جهت بررسي تراكنش ها به همراه تمام موارد 3 الي 7 نوشته شده در پنل نقره اي. قيمت: 445000 تومان