1. شركت تعاونی مرزنشینان برای ورود كالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور كالا در ازای كالاهای وارداتی
2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند، برای ورود كالاهای موردنیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
3. پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ كارت پیله وری و مجوز ورود ازاداره بازرگانی شهر یا استان مربوط
4. كارگران ایران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
5. كالاهایی كه ورود و صدور آنها به تشخیص گمرك برای فروش نمی باشند.
 
منبع: http://www.tajerbank.com

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد