ليست و توضيحات كتاب هاي آموزشي در زمينه تجارت و بازرگاني را اين جا ميگذاريم

نمایش # 
كتاب قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن 01 ارديبهشت 1391 3906
كتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضميمه 01 ارديبهشت 1391 2349