مشتري و فروش

رك صحبت كنيم، همه مسايل در تجارت حول محور حضور مشتري و فروش كالا مي چرخد. اگر نتوانيد مشتري هاي سابقتان را حفظ كنيد يا مشتري هاي جديد پيدا نكنيد به سرعت حذف خواهيد شد.