هر اعتباری که گشایش می شود با توجه به نوع تعهد پرداخت مبلغ اعتبار یکی از چهار روش زیر است:

۱- در صورت نقدی بودن sight payment بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است.

۲- در صورت موخر بودن  Deferred paymentاعتبار: ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر موخر ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای خریدار است.

۳- در صورت پرداخت بر اساس قبولی  Acceptance paymentاسناد مانند روش فوق عمل می شود منتهی با ارائه برات. در این صورت در حین ارائه و ظهر نویسی اسناد به بانک برات صادر شده قبولی نویسی می گردد تا در سررسید برات مبلغ اعتبار به ذینفع پرداخت گردد. حالا ذینفع علاوه بر داشتن مدرکی دال بر صدور کالا می تواند قبل از سررسید برات خود را به پول تبدیل کند.

۴- در صورت قابل معامله بودن  Negotiation paymentروش پرداخت: ذینفع ضمن ارائه اسناد به بانک پرداخت کننده برات نیز ارائه میدهد و مبلغ اعتبار را دریافت می کند ولی بعد از قبولی نویسی اسناد توسط بانک گشاینده اعتبار.

 

ماده ۹ یو سی پی ۵۰۰ انواع پرداخت های فوق را توضیح داده است.


تعریف اعتبار اسنادی:

اعتبار اسنادی تعهد بانکی به خریدار و فروشنده است خریدار کالای خود را با همان کیفیت و تعداد درخواستی دریافت کند و فروشنده در قبال تحویل کالای خود به شرکت حمل مبلغ درخواستی را دریافت کند. (البته دریافت مبلغ در قبال ارائه بارنامه به بانک الزامی نیست).

در زیر میخوانیم

۱- اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C
    

۲- اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C
    

۳- اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی ویا متقابل Back to Back or Counter L/C

۴- اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی
    

۵- اعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C
    

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C

۷- اعتبار اسنادی تنخواه گردان یا چرخشی Revolving L/C
    

۸- اعتبار تائید شده و تائید نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit
    

۹- اعتبار قابل فسخ و غیر قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

۱۰- تاریخ ها در متن اعتبار اسنادی
    

۱۱- برات Draft
    

۱۲- «سوئیفت» SWIFT

۱۳-  «نمونه اعتبار اسنادی» Sample of L/C
    
    

 
    
اعتبار اسنادی تنخواه گردان
    

این اعتبار اسنادی با مبلغی مشخص در بانک گشایش می شود و به بانک ابلاغ کننده (پرداخت کننده) اجازه می دهد تا به دفعات مختلف در برابر دریافت اسناد حمل از ذینفع تا مبلغ مشخصی پرداخت کند (در اعتبار سقف مبلغ قابل پرداخت و زمان و دوره اعتبار این نوع پرداخت ها ذکر می گردد. )

مثال: شرکت کالای نفت ایران برای خرید خود از شرکت انگلیسی یک اعتبار به نفع دفتر خود در لندن به ارزش ۱۰ میلیون دلار گشایش می کند و طبق متن اعتبار به دفتر خود اجازه می دهد به تعداد مثلا ۱۰ بار تا همین سقف کالا خریداری کرده و به ایران بفرستد و به ازای تحویل اسناد به بانک مبلغ خود را دریافت کند.

حالا اگر بتوان از کسری های خرید (که سقف اعتبار را پر نکرده است در مثال بالا ۱۰ میلیون دلار) در دفعات دیگر استفاده کرد به آن اعتبار اسنادی گردان غیر تراکمی گویند. که باید در متن اعتبار ذکر گردد.

در ایران فقط چند شرکت خاص وابسته به وزارت نفت و نیرو، بخاطر خریدهای مهم مجاز به استفاده از این نوع اعتبار می باشند.

خواننده گرامی روش کار این اعتبار با Partial shipment اشتباه نشود زیرا بانک به اندازه مبلغ گشایش شده ضمانت می گیرد و بانک متعهد به پرداخت های متعددی می باشد ولی در روش Partial shipment ارزش پرداخت اصلی را در چند قسمت پرداخت می کند.

اعتبار تائید شده و تائید نشده Confirmed versus Not Confirmed Letter of credit

در بعضی مواقع برای کاهش ریسک عدم دریافت (یا عدم اعتماد به بانک گشایش کننده اعتبار و یا شاید هم عدم آشنایی با بانک گشایش کننده)، فروشنده برای اعتبار تائید درخواست می کند. که بموجب آن یک بانک معتبر بین المللی ضمن تائید بانک گشاینده اعتبار در واقع متعهد به پرداخت نیز می گردد.

اعتبار تائید شده حتما غیرقابل برگشت می باشد.

Silent Confirmation چیست؟ بعضی مواقع بانک گشایش کننده قبول نمی کند (به خاطر اعتبار بین بانکها) که مورد تائید قرار گیرد و همچنین فروینده خریدار را ملزم به گرفتن اعتبار کرده است. در این گونه موارد خریدار به بانک ثالث معتبر بین المللی که معمولا اعتبار می دهد (به سفری بانک گشاینده) مراجعه می کند و با پرداخت حق تائید درخواست اعتبار تائید شده را می کند. و این بانک مستقل از بانک گشاینده ضمن تائید بانک گشاینده متعهد به پرداخت می گردد. در این حالت بانک تائید کننده اسناد حمل را خریداری می کند و به خریدار می فروید. تائید مسکوت جزء مقررات UCP نمی باید.

(مثلا بانک رفاه کارگران به عنوان گشاینده که به خاطر وجهه خود حاضر نیست مورد تائید قرار گیرد و شعبه بانک HSBC در دبی حاضر به تائید مسکوت می باید.) همچنین اعتبار اسنادی تائید شده حتما irrevocable باید می باید.


اعتبار قابل فسخ و غیر قابل فسخ Irrevocable versus revocable Letter of credit

- اعتبار قابل فسخ توسط بانک گشاینده در هر زمانی بدون اطلاع (without prior notice) ذی نفع قابل اصلاح یا فسخ می باید.

اگر قابل فسخ بودن یا نبودن اعتبار در متن اعتبار اسنادی ذکر نگردد طبق UCP500 ، اعتبار غیر قابل فسخ در نظر گرفته می‌شود

البته طبق UCP400 ذکر نکردن قابل فسخ بودن یا نبودن فرض بر قابل فسخ بودن تلقی می گردید.


تاریخ‌ها در متن اعتبار اسنادی
1. تاریخ گشایش اعتبار اسنادی Issuing date

2. تاریخ سررسید پرداخت Maturity date

3. آخرین فرصت حمل که توسط اعتبار اسنادی داده شده است Shipment date (latest date for shipment)

4. تاریخ تحویل اسناد به بانک Expiry date or the latest negotiation date

برای ارائه مدارک به بانک معمولا 21 روز فرصت می دهند در صورت عدم درج زمان برای تحویل بطور خودکار 21 روز از زمان انتشار بارنامه فرصت داده می شود اما بشرط اینکه قبل و یا برابر با Expiry date باشد.

البته آخرین تاریخ ارائه اسناد الزاما همان تاریخ انقضا نمی‌باشد.


برات Draft

- صادر کننده برات همان فروشنده است. که از طریق بانک گشاینده اعتبار با ارائه سیاهه درخواست می گردد. و بانک گشاینده را متعهد می کند که مبلغ اعتبار را از خریدار اخذ کند بعد اسناد را در اختیارش قرار دهد.

 

- برات دو نوع است برات دیداری یا نقدی Turn draft/Sight draft و برات مدت دار Time draft.

برات نقدی در تجارت معمول تر می باشد، در این روش بانک گشاینده اسناد حمل را در صورتی که خریدار وجه پرداخت ها را تامین کرده باشد به خریدار ارائه می کند.

در برات مدت دار زمان سررسید معمولا سه ماه، 6 ماه یا 180 روز مشخص میشود که بر اساس توافق طرفین از زمانهای مشخصی مثل زمان ارائه پروانه سبز گمرکی آغاز می گردد. و خریدار سعی می کند زمان سررسید برات را از مراحل پایانی ترخیص قرار دهد (مثلا ارائه پروانه سبز گمرکی) تا مهلت بیشتری برای تامین وجه داشته باشد.

مسلما ۱۸۰ روز بعد از ارائه پروانه سبز گمرکی از ۱۸۰ روز بعد از تاریخ صدور بارنامه مهلت بیشتری به خریدار می دهد.

 

- استفاده از برات در کشورهای غربی تقریبا منسوخ گردیده و در حال حاضر کشور هند و ... از شرکت های پتروشیمی ایران درخواست برات می کنند.

 
«سوئیفت» SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

 

بانکها جهت ابلاغ یا درخواست گشایش اعتبار و اصولا هر عملیات بانکی از سیستم منحصر بین بانکی استفاده می کنند. این سیستم جانشین تلکس گردیده است که علاوه بر سرعت انتقال بالا دارای مزایایی مانند امکان بررسی آسانتر نیز می باشد.

شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت کدهایی را برای رجوع آسانتر مشخص کرده که هر کد نشان دهنده عملیات خاص بانکی می باشد. مثلا درج کد 700 در سوئیفت مشخص می کند که سویفت مربوط به گشایش اعتبار است. در زیر نمونه ای از اعتبار اسنادی سوئیفت شده قرار داده شده است
ادامه--اعتبار اسنادی اتکایی
    
بخاطر اینکه فروشندگان خارجی از پذیرش اعتبار قابل انتقال خودداری میکنند. این نوع اعتبار در کشور ما استفاده زیادی دارد.

زمانیکه اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال گشایش شده باشد و بدلایل زیر فروشنده بخواهد به پشتوانه اعتبار باز شده توسط خریدار اعتبار دیگری گشایش می کند. (اعتبار باز شده وثیقه اعتبار دوم میشود)

۱- فروشنده توانایی ساخت و ارسال محموله را در زمان سررسید را ندارد. یا وجه کافی برای پرداخت به پیمانکاران خود را ندارد.

۲- امکان گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال وجود ندارد. (فروشنده نمی پذیرد)

در این روش بانک منتخب برای اعتبار دوم بانک گشایش کننده می شود. و ذینفع نیز به بازکننده اعتبار تبدیل می شود.

فروشنده اول (خریدار دوم) از فروشنده دوم درخواست می کند که محموله را به بندر مورد نظر خریدار اول ارسال کند.

دو اعتبار باز شده باید از لحاظ اسناد و زمان سررسید کاملا با هم تطبیق داشته باشند.


اشخاص درگیر در اعتبار اسنادی

1- بانک منتخب: Nominated Bank بانکی که توسط بانک گشایش کننده اعتبار برای پرداخت، قبولی برات و یا معامله اسناد انتخاب شده است. این بانک می تواند متفاوت از بانک ابلاغ کننده اعتبار باشد.

2- Confirming Bank

3- بانک ابلاغ کننده Advising Bank بانکی است که به فروشنده ابلاغ می کند که به نفع وی اعتبار گشایش یافته است. این بانک در کشور ذینفع واقع شده و می تواند شعبه ای از بانک گشایش کننده باشد.

4- بانک گشایش کننده Issuing Bank بانکی است که در کشور خریدار واقع شده (نه الزاما) و به درخواست خریدار به نفع فروشنده اعتبار باز می کند.

5- ذینفع Beneficiary طرفی است که اعتبار برای او توسط خریدار/ وارد کننده از طریق بانک گشاینده باز شده است.

6- درخواست کننده Applicant درخواست گشایش اعتبار به نفع فروشنده را می نماید که همان خریدار یا واردکننده است.

7- Paying

8- Accepting

9- Negotiating Bankاعتبار اسنادی مستقیم Hand on L/C
در این مورد بانک گشایش کننده اعتبار عملیات ابلاغ و پرداخت به ذینفع را نیز بعهده می گیرد و فروشنده با ارسال اسناد حمل به همین بانک گشایش کننده مبلغ درخواستی را دریافت می کند.

در زمانی به کار می رود که فروشنده به بانک گشایش کننده اعتماد دارد.

این اعتبار روش خوبی برای استفاده در گشایش اعتبارات ریالی داخل کشور می باشد. در حال حاضر اعتبار ریالی در کشور در حال رونق می باشد که بانک متعهد به پرداخت و درقبال دریافت مدارک حمل می شود.


اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال Transferable versus Non Transferable L/C
قابل انتقال بودن اعتباری اسنادی مجوزی است برای ذینفع جهت انتقال تمام یا بخشی از اعتبار به ذینفع دوم Subcontractor.

 

در این اعتبار تنها بانک گشایش کننده دارای تعهد پرداخت می باشد.

کارمزد انتقالات بعهده ذینفع اول First Beneficiaryمی باشد.

در این روش دو اعتبار داریم که اعتبار اول را Master گویند که منهای قیمت، تاریخ و واحد باید کاملا با LC انتقالی مطابقت داشته باشند. و اجازه انتقال باید در متن اعتبار اصلی (Master) قید گردیده باشد.

این روش به نفع خریدار است ولی فروشنده چون بانک ابلاغ کننده تعهد پرداخت ندارد با ریسک عدم دریافت روبروست.

طبق UCP 500 نام بانک انتقال دهنده باید در متن اعتبار درج گردد.

 

در متن اعتبار اگر کلمات زیر به جای Transferable ذکر شود اعتبار قابل انتقال تلقی نمی شود. لذا حتما باید کلمه Transferable قید گردد.


اعتبار اسنادی یوزانس Usance
یوزانس یعنی فرجه و مهلت،

یوزانس فرجه یا مهلتی است که فروشنده (صادر کننده) در قبال دریافت بهره بعلاوه مبلغ معامله به خریدار میدهد.

در یوزانس یک شرکت ثالث که شرکت تامین کننده مالی Financer (فایننسر) نامیده می‌شود وارد معامله می‌گردد و مبلغ معامله را در روز معامله اسناد به فروشنده پرداخت می‌کند و در زمان سررسید اصل و بهره یوزانس را از خریدار اخذ می‌کند.

اعتبارات یوزانس معمولا ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، و یا دو ساله قابل گشایش می‌باشد. چنانچه شرکت الف اعتبار اسنادی یوزانس یک ساله به نفع شرکت ب گشایش کرده باشد و شرکت ب اسناد حمل بدون مغایرت را مثلا در تاریخ ۱/۵/۸۵ به بانک معامله کننده ارائه کرده باشد درست یکسال بعد از این تاریخ مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد.

بهره یوزانس کشور خریدار توسط فاکتور‌های مختلف سیاسی - اقتصادی در بازار جهانی تعیین می‌گردد.


اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-By L/C

استفاده این اعتبار از کشور آمریکا آغاز گردیده است. و درحال گسترش می باشد.

مواد اول و دوم UCP500 در مورد این اعتبار سخن گفته است.

در این اعتبار متقاضی (خریدار) درخواست گشایش اعتبار اسنادی ضمانتی غیر قابل برگشت می کند و در این اعتبار فروشنده کالا را ساخته و به خریدار ارسال می کند و اسناد را نیز به خریدار تحویل می دهد تا خریدار به ترخیص کالا اقدام نماید. همچنین خریدار به محض دریافت اسناد مبلغ مورد نظر در اعتبار را به حساب فروشنده واریز می نماید.

در صورت عدم اجرای تعهدات

هر یک از طرفین با ارائه کپی مدرک به یانک خود مراجعه می کند مثلا فروشنده با کپی اسناد حمل به بانک خود میرود و بانک ابلاغ کننده نیز از بانک گشاینده پیگیر می شود. و بانک گشاینده باید مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید.

در این اعتبار بانک نقش ضامن اجرایی را برعهده دارد تا در صورت شانه خالی کردن طرفین از اجرای تعهد خود متعهد به پیگیری و پرداخت شوند.


اعتبار اسنادی با شرط قرمز Red clause L/C

این اعتبار به فروشنده اجازه میدهد تا در قبال ارائه رسید پیش از حمل و یا ارائه مدارک حمل به بانک بخشی از مبلغ مندرج در اعتبار را دریافت دارد. که در گذشته این مجوز در متن اعتبار با رنگ قرمز مشخص می گردید.

معمولا زمانی از این اعتبار استفاده می شود که فروشنده نیاز به پول داشته باشد.

چنانچه بانک فقط یک رسید ساده بگیرد و پیش پرداخت اعتبار را به فروشنده بپردازد به آن Clean Red clause گویند

و چنانچه بانک تضمین و تعهد بگیرد به آن Documentary Red clause گویند.
این اعتبار طبیعتا بصورت نقدی گشایش می شود.


منبع: http://bmsw.persianblog.ir

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد