اعتبارات اسنادی ، نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست خریدار/ متقاضی، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ ذینفع کشور خارجی و یا مناطق آزاد و مناطق ویژه و به نفع وی برقرار می نماید. اعتبارات اسنادی مزبور می تواند به صورت نقد ( دیداری) یا مدت دار ( نسیه) انجام شود.

به منظور روشن شدن حدود، وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین مشتری و بانک، آخرین مجموعه شرایط اتاق بازرگانی بین المللی ( اینکوترمز2000) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) علاوه بر قوانین و مقررات کشور ایران ملاک عمل خواهد بود.
اعتبارات اسنادی معمولاً‌به صورت غیر قابل برگشت افتتاح می گردند.

سرسید اعتبار اسنادی برای خرید انواع کالا، خدمات و مواد اولیه، بر اساس توافق بین خریدار/ متقاضی و فروشنده/ ذینفع و تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نمی تواند از 18 ماه تجاوز نماید و در صورت درخواست هر یک از طرفین اعتبار اسنادی و تائید طرف مقابل، تمدید مهلت اعتبار اسنادی، پس از پرداخت هزینه های مربوط، توسط یکی از طرفین بر اساس توافق به عمل آمده بلامانع می باشد.

درصد پیش دریافت به منظور گشایش اعتبار اسنادی از خریدار/ متقاضی، به کل مبلغ پروفرما، میزان اعتبار و وضعیت اعتباری خریدار/ متقاضی با بانک، بستگی داشته و توسط ارکان اعتباری بانک تعیین می شود.
این میزان تابع مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و در حال حاضر حداقل 10% کل مبلغ گشایش اعتبار با توجه به وضعیت اعتباری مشتری تعیین می گردد و تضمین باقیمانده وجه اعتبار، بر اساس مقررات جاری بانک و در قبال یک یا تلفیقی از تضمین های معتبر نظیر وثیقه ملکی، مسدود نمودن سپرده مدت دار بانکی به نفع بانک، اوراق مشارکت با تضمین دولت یا بانکهای دولتی، ضمانت نامه بانکی یا پوشش شرکت های معتبر بیمه (‌به هزینه خریدار/ متقاضی)‌و سایر وثائق ( اوراق بهادار) مورد قبول بانک و حداقل به میزان 120 درصد کل مبلغ گشایش اعتبار اسنادی، پس از کسر مبلغ پیش دریافت، خواهد بود.

پرداخت پیش پرداخت به فروشنده/ ذینفع ( طبق قرارداد و یا شرایط پروفرما) حداکثر به میزان مجاز طبق مقررات علاوه بر مبلغ پیش دریافت در هنگام گشایش اعتبار از خریدار/ متقاضی در مقابل دریافت ضمانت نامه معتبر بانکی میسرمی باشد.
میزان کارمزد ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی، برای 3 ماه اول 2 در هزار مبلغ گشایش اعتبار و به ازاء هر ماه اضافه مبلغ نیم در هزار مبلغ گشایش اعتبار می باشد.
هزینه های مربوط به پست، تمبر مالیاتی و سوئیفت به عهده خریدار/ متقاضی می باشد.


مراحل مختلف اقدامات اجرایی برای گشایش اعتبار اسنادی

 

خریدار/ متقاضی با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک، فرم های مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی ، شامل فرم تقاضای گشایش اعتبار ( نمونه 508) و فرم مربوط به پذیرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز را دریافت می نماید.
خریدار/ متقاضی ضمن مطالعه مفاد فرم گشایش اعتبار و تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار و با مهر و امضاء مجاز، به همراه پروفرمای صادر شده توسط فروشنده/ ذینفع و بیمه نامه صادره از شرکت های معتبر بیمه ایرانی و فرم ثبت سفارش تکمیل شده که به تایید وزارت بازرگانی رسیده و مجوز های ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر به شعبه ارزی بانک صادرات ایران تحویل می نماید.
مدارک تکمیل و ارائه شده توسط خریدار/ متقاضی، توسط شعبه، با اطلاعات مندرج در پروفرمای صادر شده توسط فروشنده/ ذینفع و سایر مدارک و منابع اطلاعاتی ذیربط نظیر قوانین اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600 ) و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات جاری بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال می گردد.

بانک با توجه به مبلغ پرفورما، مدت اعتبار و نوع کالا یا خدمات و سایر موارد مرتبط، میزان پیش دریافت را با توجه به وضعیت مشتری و تائید ارکان اعتباری، تعیین نموده و خریدار/ متقاضی حسب اعلام بانک، مبلغ تعیین شده را به حساب بانک واریز می نماید. بانک با توجه به شرایط اعتبار، نوع کالا یا خدمات،‌میزان پیش دریافت و سایر موارد مرتبط، میزان و نوع تضمین های مربوط به باقیمانده وجه اعتبار را تعیین نموده و خریدار/ متقاضی نسبت به تامین تضمین/تضمین های تعیین شده اقدام می نماید.
اعتبار اسنادی، با توجه به اطلاعات تکمیل شده در فرم تقاضای گشایش اعتبار و پروفرمای فروشنده/ ذینفع و به نفع وی گشایش شده و به وسیله سوئیفت از طریق بانک کارگزار به فروشنده/ ذینفع ابلاغ می گردد.
اعلامیه قبولی فروشنده/ ذینفع مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن، از طریق بانک کارگزار به وسیله سوئیفت به بانک و نهایتاً به خریدار/ متقاضی تحویل می گردد.

افزایش یا کاهش مبلغ اعتبار، تمدید مهلت اعتبار و هر گونه تغییر در شرایط آن و یا ابطال آن قبل از سررسید منوط به ارائه توافق کتبی بین خریدار / متقاضی و فروشنده/ ذینفع می باشد و بانک طبق مقررات جاری و پس از دریافت هزینه های مربوط اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

اسناد مورد معامله، که با ارائه آن توسط فروشنده/ ذینفع، بانک کارگزار، مجاز به بررسی جهت پرداخت بخشی یا تمام مبلغ اعتبار، بر اساس شرایط اعتبار به وی می باشد، معمولاً به شرح زیر است.

    سیاهه صادره توسط فروشنده/ ذینفع
    بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بسته بندی کالا یا صورت وضعیت/وضعیت های انجام خدمات (‌در صورتی که اعتبار اسنادی، خدماتی باشد)
    گواهی بازرسی کالا
    گواهی بازرسی فنی (‌در صورت درخواست خریدار/ متقاضی)
    گواهی نامه مبداء ساخت کالا ( که به تائید اتاق بازرگانی محل فروشنده/ ذینفع رسیده باشد)


بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع، پس از دریافت اسناد مورد معامله طبق شرایط اعتبار و کنترل و تائید آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوط به سیاهه، به فروشنده/ ذینفع مطابق با شرایط اعتبار می باشد بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع پس از پرداخت مبالغ سیاهه، اسناد معامله شده را به ضمیمه فرم شرح اسناد، از طریق پست سریع به این بانک ارسال می نماید.
هم زمان با پرداخت مبلغ سیاهه توسط بانک کارگزار به فروشنده/ ذینفع و اعلام آن به بانک، بانک از خریدار/ متقاضی می خواهد که باقیمانده وجه اعتبار ( وجه سیاهه) را بلافاصله به حساب بانک واریز نماید.
در صورت تاخیر خریدار/متقاضی در تامین باقیمانده وجه اعتبار (وجه سیاهه)، اخذ سود و کارمزد از خریدار/ متقاضی، از تاریخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع ( توسط بانک) تا هنگام تسویه حساب و تحویل اسناد مربوط به خریدار/ متقاضی محاسبه و دریافت خواهد گردید.


در صورتی که اعتبار اسنادی دیداری باشد. ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل کالا جهت ترخیص کالا از گمرک به خریدار/ متقاضی، منوط به تسویه حساب کامل خریدار/ متقاضی با بانک می باشد.


خریدار/ متقاضی موظف است، حداکثر ظرف مدت 10روز پس از اعلام بانک مبنی بر وصول اسناد معامله شده، نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اعتبار اسنادی دیداری به بانک اقدام نماید، در غیر این صورت بانک مطابق با مقررات جاری اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.


درصورتی که اعتبار اسنادی مدت دار باشد ظهرنویسی و تسلیم اسناد حمل کالا جهت ترخیص کالا از گمرک به خریدار متقاضی منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک می باشدومتقاضی پس از دریافت اسناد حمل از بانک نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام نموده ودر سررسید مقرر (یک سال بعد) نسبت به تسویه حساب با بانک اقدام می نماید.


خریدار/ متقاضی موظف است حسب مقررات جاری، ظرف مدت حداکثر تا شش ماه، از تاریخ اعلام بانک کالای خریداری شده را از گمرک ترخیص و پروانه سبز گمرکی مبنی بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارائه و تضمین های ارائه شده خود را از بانک مسترد نماید.

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد