بازاريابي اينترتني

با رونق گرفتن تجارت الكترونيك، بازاريابي اينترنتي هم مورد توجه قرار گرفته است. بازاريابي اينترنتي يكي از ارزان ترين روش هاي بازاريابي و تبليغات مي باشد كه حتي از منزل شخصي تان هم مي توانيد انجام دهيد.