تجارت الكترونيك

دنياي بازرگاني به سرعت به سمت الكترونيكي شدن پيش مي رود. مرز هاي فروش شكسته شده اند و توليد كننده ها و مشتري ها در هر جاي اين كره پهناور باشند تنها با فشردن چند كليد بر روي صفحه مانيتور لپ تاپ شخصي تان حاضر مي شوند. اگر مي خواهيد در 10 سال آينده باز هم تجارت كنيد بايد قوانين حاكم بر تجارت الكترونيك را بدانيد.