مبانی خرید
مبانی موثر در خرید کالا عبارتند از کیفیت , مقدار , زمان , قیمت و منبع تهیه کالا که ذیلا به شرح آنها می پردازیم.
کیفیت مطلوب (Right Quality)
به منظور رعایت این اصل , واردات و یا خرید برخی از کالاها منوط به درج شماره استاندارد یا مشخصات فنی آنها در متن فرم سفارش شده است.
استانداردهای مورد قبول وزارت صنایع و معادن به ترتیب ذیل است:
- استانداردهای ملی ایران
- استانداردهای ملی کشورهای اروپایی EN
- استانداردهای ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپائی
- استانداردهای ملی کشورهای آمریکای شمالی
- استانداردهای ملی کشور ژاپن JIS
- استانداردهای بین المللی کارایی و ITUو Code و ISO و IEC
طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها در مورد کالاهای مشمول استاندارد را که اجباری صرفا استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد توسط دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی (وزارت بازرگانی ) در اوراق ثبت سفارشات درج می شود, قبول خواهند نمود.

قیمت کالا
قیمت کالا تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت , محل ساخت کالا(Origin) و هزینه حمل و نقل می باشد و در عمل معمولا قیمت کالاهای وارداتی از مبادی مختلف تحت تاثیر کیفیت و هزینه حمل کالا متفاوت است . به طور مثال قیمت وارداتی لوازم لوله کشی (( Fitting از کره , چین , ترکیه , آلمان و..... با یکدیگر فرق دارد.
ارزش کالای خریداری شده توسط واردکنندگان در گمرک هنگام ترخیص مورد بررسی قرار می گیرد . چون ذکر قیمت نادرست در اسناد خرید موجب عدم پرداخت صحیح حقوق گمرکی و سود بازرگانی به گمرک و خروج در ارز می گردد و اقدام به آن نیز تخلف محسوب می شود . بنابراین ذکر بیش بود ارزش (Overprice) به منزله خروج ارز و (Value under) به منزله پرداخت کمتر حقوق گمرکی و سود بازرگانی به دولت است . تشخیص نامناسب بودن ارزش کالای وارداتی از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلائل موجه یا مستند به اسناد قابل قبول باشد که در این خصوص به دو معیار اشاره می شود.
1- فهرست قیمت کالاهای کشورهای مبدا (Price list)
2- قیمت مشابه کالاهای وارداتی قبلی , مساله ورود کالا ها مورد توجه قرار می گیرد.
اسنادی که در رابطه با ارزش خرید کالا در گمرک مورد بررسی قرار می گیرد , گواهی مبدا (Certificate of origin) و فاکتور می باشد و مرجع رسیدگی به اختلافات در مورد ارزش , کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد.


زمان و مقدار مناسب سفارش کالا:
زمان و مقدار سفارش کالا به روش خرید و نوسانات قیمت , مدت تهیه کالا , مقدار تولید و نقدینگی خریداران بستگی دارد . روشهای خرید به شرح ذیل می باشد.
روش خرید به مقدار ثابت : این روش زمانی است که موجودی کالا به نقطه سفارش در اسناد انبار ( کارت کاردکس) می رسد.

مدت تهیه کالا:
T= T1 + T2 + T3 + T 4 + T5 + T6 T1= زمان تهیه پرو فرما T2= زمان ثبت سفارش در بازرگانی و بانک T3= زمان تهیه کالا توسط فروشنده T4= زمان حمل کالا
T5= زمان ترخیص کالا
T6= زمان حمل کالا تا انبار خریدار

روش حداقل هزینه:
در این روش خرید به اندازه حداقل نیاز خریدار انجام می گیرد که به روش (Just in time) معروف است . که هدف خرید در این روش حفظ جریان تولید و سهم بازار در کوتاه مدت می باشد.

روش خرید انبوه:

در این روش , سفارش خرید بیشتر از نیازهای جاری موسسه انجام می گیرد.
منبع مناسب تهیه کالا(Right source)
انتخاب منبع مناسب در تحویل به موقع کالا و هزینه حمل و نقل و برقراری ارتباط بین خریداران و فروشندگان و ارائه خدمات بعد از فروش و قیمت کالا می تواند موثر باشد . خرید از منابع اصلی علاوه بر امتیازات برخورداری از قیمت و کیفیت مناسب مشکلات برگشت کالای مغایر با سفارش اولیه و خسارت دیده و نامرغوب را کمتر می نماید و به طور کلی منابع تامین کالا به چهار طریق ذیل امکان پذیر می باشد.
- تولیدکنندگان
- دلال ها
- توزیع کنندگان یا نمایندگان فروش - پیمانکاران
مناطق ویژه اقتصادی مناسب ترین منطقه و منبع برای تهیه و خرید کالاهای خارجی می باشند. که ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و (سازمانهای بازرگانی استانها) و بانک و ترخیص از گمرک می باشد.

سیستم های ورود و خرید کالا
سیستم های ورود کالا
کالاهای وارده به کشور را می توان برای یکی از منظورهای ذیل در گمرک اظهار کرد.
1- ورود قطعی
2- ورود موقت
3- ترانزیت خارجی
4- ترانزیت داخلی

ورود قطعی: در خرید کالا بیشتر واردات قطعی مورد نظر است و آن وارداتی است که با انجام مراحل ثبت سفارش , تهیه پروفرما , ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و تنظیم اظهار نامه به منظور ترخیص و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی طبق جداول مقررات صادرات و واردات و رعایت دستورالعمل های ارزی و مقررات دیگر عملی می باشد.
لازم به توضیح است در مواردی که صاحب کالا یا نماینده او تعرفه صحیح کالا را نمی داند و یا در تشخیص آن تردید دارد می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم در خواست کتبی و ارائه اسناد و الصاق نمونه و مدارک لازم با پرداخت هزینه های مربوطه تعرفه بندی کالای خود را استعلام نماید.

ورود موقت : ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر به منظور موارد ذیل وارد قلمرو گمرکی می گردد.
1- ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی کالای صادراتی
(For inward processing) 2- ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها , استفاده پیمانکاران و مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع
( Subject tore exporation in the same state)
تشریفات ورود موقت:
صاحب کالا یا نماینده او پس از اخذ موافقت گمرک ایران باید اظهارنامه ورود موقت تنظیم و به گمرک تسلیم نماید همچنین اسنادی از قبیل فاکتور , بارنامه , قبض انبار , صورت عدل بندی و مجوزهای مربوطه را ضمیمه اظهارنامه نموده و تعهدات لازم را جهت اعاده از کشور که در پروانه ورود موقت تعیین شده انجام دهد . ضمانت کالای ورودی موقت به منظور خروج به صورت پرداخت نقدی با ضمانت نامه بانکی در پاره ای موارد بصورت تعهد کتبی یا سفته می باشد.
کالای ورود موقت به طور معمول در تمام کشورها از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض معاف است ولی مشمول پرداخت هزینه های گمرکی می باشد. هرگاه واردکننده کالای ورود موقت بخواهد به واردات قطعی تبدیل شود باید قبل از انقضای مدت پروانه ورود موقت با در خواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه ارائه و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات مراحل ثبت سفارش را انجام بدهد.
ترانزیت خارجی:
ترانزیت خارجی عبارتست که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگری خارج شود.
ترانزیت داخلی :
ترانزیت داخلی عبارتست که کالای گمرک نشده از گمرک خانه مجاز به گمرک خانه دیگری حمل و تحویل شود.

سیستم های خرید کالا:
خرید کالا از محل واردات قطعی به شرح ذیل می باشد:
- واردات با ارز حاصل از صادرات
- بدون انتقال ارز
- خرید متقابل

واردات با ارز حاصل از صادرات :
در این روش صادرکننده می تواند بدون واریز ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی نسبت به واردات کالا با رعایت مقررات اقدام نماید.
واردات بدون انتقال ارز:
در این روش واردکننده ارز خود را خارج از سیستم بانکی تهیه می نماید و مشمول کالاهایی می شود که توسط آئین نامه اجرای مقررات صادرات و واردات ابلاغ می شود.

خریدهای متقابل :
خرید متقابل روشی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده به صورت غیر نقدی صورت می گیرد که در آن خرید متقابل خریدار و فروشنده از یکدیگر می باشد.
موافقت نامه های متقابل به چهاردسته طبقه بندی می شوند. 1- معاملات تهاتری (Barter)
2- معاملات افست ( (Off - set
3- خرید بازیافتی ( Buyback)
4- معاملات انتقالی ( Swetch –
trading)
معاملات تهاتری (Barter)
معاملات تهاتری مبادله متغیر یک کالا یا خدمت در برابر یکدیگر بدون واسطه پول است.
معاملات (Off- Set)
یک نوع خرید متقابل است و آن قراردادی است که بر طبق آن فروشنده محصول یا خدمت دیگری از مشتری خود می خرد. این روش بیشتر برای خریدهای نظامی بکار می رود.
خرید بازیافتی Buybach))
یک نوع خرید متقابل است که در آن خرید تکنولوژی و تجهیزات وخدمات(مشورت فنی) به منظور ساخت یک کارخانه در یک کشور در ازای خرید درصدی از محصول تولیدی با استفاده از تسهیلات فوق توسط فروشنده ( کالا و خدمات مذکور) می باشد.

مراحل خرید خارجی
مراحل خرید خارجی به شرح می باشد:
1-جمع آوری اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسی آنها و انتخاب منبع فروش
2- تهیه پروفرما (Proforma)
3- تنظیم قرارداد خرید
4- ثبت سفارش در وزارت بازرگانی یا
سازمان بازرگانی استانها 5- مرحله حمل کالا
6- ترخیص کالا از گمرکات
7- حمل کالا از گمرکات به انبار خریدار
برای خرید کالا از منبع جدید , حفظ جریان دائمی کالا و بازار فروش و استفاده از تسهیلات شرایط رقابتی باید به دنبال منبع دیگری باشیم . در این حالت بررسی منبع جدید کالا ضرورت دارد ولی در هر خرید خارجی استعلام شرایط فروش فروشندگان مانند شرایط پرداخت – زمان تحویل کالا – قیمت کالا جهت تطبیق آن با شرایط خریدار به منظور درخواست پروفرما و انتخاب فروشنده ضروری می باشد.

مراحل انتخاب و جستجو در مورد منبع فروش کالا
برای بررسی و جمع آوری اطلاعات در خصوص منبع فروش می توان از مراکز و منابع گوناگون مانند : روزنامه های تجاری ـ راهنمای تلفن ( yellow Page) – نمایشگاههای ملی, منطقه ای – و بین المللی و همچنین بخش بازرگانی سفارتخانه های کشورهای خارجی در کشور – شرکتهای وارداتی مشابه از طریق نمایندگی های مجاز در کشور و سایت اینترنتی تجاری و غیره استفاده کرد.
یکی از مواردیکه در مورد فروشندگان باید دقت شود. وضعیت مالی و ظرفیت تولید موقعیت صنعت , صلاحیت فنی , کیفیت تولید می باشد.
در مواردیکه امکان تحقیق و بررسی در مورد توانائی تولیدی فنی و وضعیت مالی فروشندگان و بازدید از محل کارخانه و فروشنده کالا وجود ندارد. به منظور حسن اجرای تعهدات و یا تضمین کیفیت کالای مورد معامله غقد قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار ضرورت دارد.

ضمانت نامه ارزی :
ضمانت نامه ارزی چهار طرف دارد, طرفهای چهارگانه ضمانت نامه ارزی به شرح ذیل می باشد: 1- مضمون عنه ( در تجارت خارجی همان فروشنده کالا می باشد)
2- بانک دستور دهنده ( بانک کارگزاران خارجی )
3- بانک صادر کننده ضمانت نامه در ایران
4- مضمون له ( خریدار )
ضمانت نامه ارزی توسط بانک کشور خریدار صادر و در اختیار خریدار قرار می گیردتا در صورت عدم انجام تعهد فروشنده , خریدار بتواند از آن استفاده کند .
در اینجا به منظور آشنائی با نحوه قرارداد تحویل کار در محل معین ضروری است به شرح مختصری در رابطه با اصلاحات بازرگانی بین المللی اینکو ترمز بپردازیم.
مزایای اینکو ترمز:
1- رفع نگرانی از اینکه قوانین هریک از کشورهای دو طرف قرارداد , خواسته باشند متقابلا برقرارداد فنی مابین حاکم باشد.
2- رفع مشکلات احتمالی ناشی از فقدان توضیحات کافی و تعاریف واحد در بیان مسئولیت ها و وظایف و تعهدات هریک از طرفین .
3- ممانعت از بروز اختلافات ناشی از تفسیر و تعبیراتی که معلول عرف تجارت در هریک از کشورهای محل اقامت خریدار و فروشنده.

همچنین تقسیم بندی کلیه اصطلاحات در قالب چهارگروه D_C_F_E است.
گروه E:
تحویل کالا در محل کار ( محل مقرر ) یا درب کارخانه EXW EXW EX Works
گروه F:
گروه F قسمت اعظم کرایه حمل پرداخت نمی شود. تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
FCA ( نام محل مقرر) Free Carrier
FASتحویل کالا در کنار کشتی Free Alongside ship
FOB تحویل کالا روی عرشه کشتی ( نام بندر بارگیری) Free on Board
گروه C :
قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود. CFR قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد ( نام بندر مقصد) Cost and Frieght
CIF قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد (نام بندر مقصد) Cost insurance an Freight
CPT پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد ( نام محل مقرر در مقصد) Carriage Paid to
CIP پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد ( نام محل مقرر در مقصد) Carriage and insurance Paid to
FOB تحویل کالا روی عرشه کشتی ( نام بندر بارگیری )Free on Board
گروه C
قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود.
CFR قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد ( نام بندر مقصد ) CFR Cost and Freight
CIF قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد ( نام بندر مقصد ) Cost insurance an Freight
CPT پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد ( نام محل مقرر در مقصد)Carriage Paid to
CIP پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد ( نام محل مقرر در مقصد)Carriage and insurance Paide to
گروه D :
نقطه ورود کالا
DAF تحویل کالا در مرز ( نام محل تعیین شده در مرز )Delivered At Frontire
DES تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد(نام بندر مقصد) delivered Exship
DEQ تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد Delivered Quaty
DDU تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ( نام محل مقرر در مقصد) Delivered Duty Unpaid
DDP تحویل کالا در محل مقرر با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (نام محل مقرر در مقصدDelivered Duty Paid

شرایط و روش های پرداخت : The Teams an the methods of payment)
الف- پیش پرداخت یا نقدی ( Payment in
advance) ب- اعتبارات اسنادی (Payment Under a documentary letter of credit)
ج- اسناد در مقابل پرداخت یا قبولی بروات ارزی
- بروات ساده
- بروات اسنادی

پیش پرداخت :
در این روش فروشنده کالا حاضر به قبول ریسک نیست و پس از وصول بهای کالا مبادرت به ارسال کالا می نماید. به عبارت دیگر بطور نقدی معامله می نماید.
اعتبار اسنادی (L.C) :
اعتبار اسنادی تعهدنامه ای است که به موجب آن بانک گشایش کننده اعتبار ( بانک خریدار) به در خواست خریدار بانک دیگری را که بانک کارگزار نامیده می شود , مجاز می سازد که اگر فروشنده در طی مدت اعتبار (Validity) اسناد حمل کالا منطبق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی L.C را به بانک کارگزار تحویل دهد بانک مذکور پس از بررسی اسناد با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( معروف به U.C.P) در صورت تطبیق با آن اقدام به پرداخت وجوه متعلقه تا میزان اعتبار به فروشنده نموده پس اسناد را به بانک ابلاغ کننده اعتبار ( بانک خریدار ) جهت ارائه به خریدار ارسال می نماید.
مزایای اعتبار اسنادی :
- ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی را توسط بانکها فراهم می آورد. - جهت طرفین درگیر در معامله ایجاد امنیت می کند.
- تضمین پرداخت توسط بانک فروشنده به شرایط اجرای کلیه تعهدات تعیین شده توسط فروشنده
- بانک تعهد پرداخت را فقط در مقابل دریافت اسناد ( نه کالا یا خدمات ) می نماید . بدین ترتیب خریدار باید قبل از معامله در مورد شهرت فروشنده تحقیق کند.
طبقه بندی اعتبارات اسنادی :
1- اعتبارات اسناد از نقطه نظر اختیارات خریدار به دو دسته تقسیم می شود.
- اعتبارات اسنادی قابل برگشت
- اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت در اعتبارات اسنادی قابل برگشت خریدار می تواند در هر زمان بدون اخطار و یا اطلاع قبلی به فروشنده یا بانک کارگزار هر نوع تغییری را در شرایط اعتبار بدهد و یا آن را لغو کند.
در اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت پذیر ـ هرنوع تغییرات صرفا با موافقت طرفین قابل اصلاح یا ابطال است.
2- اعتبارات اسنادی از لحاظ تائیدیه ,
- اعتبارات اسنادی تائید شده - اعتبارات اسنادی تائید نشده
در اعتبارات تائید شده فروشنده یا بانک کارگزار بدلیل عدم اطمینان به بانک گشایش کننده ( بانک ابلاغ کننده یا بانک خریدار) از خریدار می خواهد که بانک ثالثی پرداخت مبلغ اعتبار را تائید و تضمین نماید.
ولی در صورتیکه فروشنده بانک گشایش کننده اعتبار را قبول داشته باشد , دیگر نیازی به بانک ثالث نمی باشد این اعتبارات را تائید نشده می نامند.
3- اعتبارات اسنادی مدت دار یا یوزانس در این نوع اعتبار , بانک کارگزار مبلغ اعتبار را پس از مدتی ( 30 روز, 6 ماه , یکسال و ....) که در اعتبار مشخص شده است از بانک ابلاغ کننده ( گشایش کننده ) دریافت خواهد نمود.
بروفرما یا پیش فاکتور
در بروفرما کلیه مشخصات کالا و شرایط جهت روشن شدن و آگاهی طرفین از نحوه حمل و نقل و قرارداد و غیره که به اختصار توضیح داده می شود باید اشاره شود.
- ORIGIN که نشان می دهد کالا ساخت چه کشوری است. - تاریخ اعتبار پروفرما
- قیمت کالا

- مبدا ء حمل کالا
- وسیله حمل و نقل
- زمان تحویل کالا
- نحوه حمل
- بازرسی
شرایط پرداخت :
پس از اخذ اطلاعات مذکور و تطبیق آن با شرایط خریدار نسبت به انتخاب فروشنده نهائی اقدام و درخواست پروفرما می گردد.
ثبت سفارش:
بعد از تهیه پروفرما و قبولی شرایط مندرج در آن واردکننده کالا برای واردات قطعی باید در وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی استانها اقدام به ثبت سفارش نماید. در این خصوص غیر از موارد خاصی واردکنندگان باید دارای کارت بازرگانی معتبر باشند.
مراحل ثبت سفارش کالا:
- دریافت اوراق ثبت سفارش توسط متقاضی و تکمیل ان
- متقاضی باید کلیه مجوزهای قانونی را اخذ و همراه فرم ثبت سفارش تکمیل شده ارائه نماید.
- پس از ثبت در وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی شهرستانها و درج شماره 8 رقمی و ممهور نمودن اوراق به مهر ارز اختصاص یافته واردکننده فوق الذکر توسط متقاضی با رعایت مقررات مربوط نسبت به گشایش اعتبار اقدام می گردد.
ترخیص کالا- اظهارنامه گمرکی
اظهارنامه گمرکی عبارتست از هرگونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد . اطلاعات مورد نیاز راجع به اشخاص یا محموله یا کالا به گمرک اعلام شود. در مورد صادرات و واردات تنظیم اظهارنامه الزامی است.
تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا:
وقتی که کالا وارد قلمرو گمرکی شد صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید نسبت به تکمیل و تنظیم اظهارنامه با توجه به مشخصات کامل کالا اقدام نماید پس از بررسی کالا توسط سرویس ارزیاب و تطبیق مشخصات کامل کالا با اظهارنامه ائم از شماره تعرفه و غیره و همچنین انجام آزمایشات لازم و پرداخت حقوق و سود متعلقه , هزینه های مربوط به آزمایشات و تعرفه بندی و غیره پروانه سبز گمرکی صادر می شود.

منبع: http://bmsw.persianblog.ir

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 8000 محدودیت حروف
متن شما باید بین 3 تا 8000 حرف باشد
  • هیچ نظری یافت نشد