تجارت كلاسيك

مقالات مرتبط با آموزش در زمينه نحوه انجام بازرگاني به روش سنتي(كلاسيك) در اين قسمت آورده شده است. اگر مي خواهيد ياد بگيريد كه چگونه يك كالا را مي توان از كشور هاي ديگر به ايران وارد كرد و چه مداركي براي واردات كالا ها نياز هست، حتما مقالات اين قسمت را مطالعه نماييد.